SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Školenia

Apríl 2019

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu kotlov- kuriči


15. apríl 2019

Bezpečnostné a súv.predpisy pre prácu výške bez použ. horolez. techniky


16. apríl 2019

Opakovacie školenie pre obsluhu/prípadne AOP motorových vozíkov


17. apríl 2019

Základný kurz pre odbornú spôsobilosť pre obsluhu stavebných strojov


26-30. apríl 2019

Máj 2019

Základný kurz pre obsluhu tlakových zariadení/prípadne opakovacie školenie


6. máj 2019

Základný kurz pre obsluhu zdvíhacích zariadení


13-14. máj 2019

Bezpečnostné a súv.predpisy pre prácu výške bez použ. horolez. techniky


16. máj 2019

Opakovacie školenie/ prípadne AOP pre viazačov bremien


21. máj 2019

Jún 2019

Základný kurz pre odbornú spôsobilosť pre prácu na el. zariadeniach


3-5. jún 2019

Opakovacie školenie/ prípad opakovacie pre viazačov bremien


7. jún 2019

Základný kurz pre obsluhu plynových zariadení


10-11. jún 2019

Opakovacie školenie pre obsluhu/prípadne AOP obsluha staveb. strojov


20. jún 2019
Harmonogram vzdelávacích aktivít:

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravu *

   

v zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.


Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !


Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.