SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Školenia

Apríl 2018

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu kotlov- kuriči


9. apríl  2018

Opakovacie školenie pre obsluhu motor. vozíkov


11. apríl  2018

Základný kurz pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike /zvýšenie kvalifikácie


19-23. apríl  2018

Máj 2018

Základný kurz pre obsluhu tlakových zariadení / prípadne opakovacie školenie


10. máj 2018

Bezpečnostné a súv. predpisy pre prácu vo výške bez použ. horolez. techniky


11. máj 2018

Opakovacie školenie pre obsluhu stavebných strojov príp. AOP


15. máj 2018

Opakovacie školenie pre obsluhu zdvíhacích zariadení


22. máj 2018

Základný kurz pre obsluhu kotlov - kuriči


24-25. máj 2018

Jún 2018

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu motorových vozíkov


4. jún 2018

Opakovacie školenie pre viazačov bremien


7. jún 2018

Základný kurz pre obsluhu plynových zariadení


12-13. jún 2018
Harmonogram vzdelávacích aktivít:

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravu *

   

v zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.


Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !


Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.